ARKA PLAN

Engellilik, 2006 yılındaki Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nden bu yana uluslararası siyasetin gündemindedir. Politika raporlarından da görüleceği üzere, halen birçok AB ülkesinin de etkili bir şekilde ele alması gereken toplumsal meselelerden biri olan engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının önemine ilişkin yaygın bir kabul vardır. Ayrıca OECD, AB ve Türkiye'den alınan verilere göre dünya nüfusunun yaklaşık % 15'i engelli bireylerden oluşmaktadır. Partner ülkelerin datalarını dikkate alacak olursak eğer, engelli birey sayısı Yunanistan'da yaklaşık olarak 1 milyon, İspanya'da 3.8 milyon, Türkiye'de 4.9 milyon ve Birleşik Krallık’ta 13.9 milyondur.

Şu ana kadar engelliler üzerine yapılan çeşitli araştırmalar ve projelerde engellilerin duygusal açıdan iyi olmalarına, istihdam edilebilirliklerine, eğitim beklentilerine, benlik saygılarını ve öz-yeterliklerini artırma vb. yönlerine odaklanılmıştır. Bu değişkenler engelli bireylerin yaşam kalitesi için hayati önemdedir. Bununla birlikte, çalışmalarda engelli bireyin hastaneden taburcu edilerek hayatının artık eskisi gibi olmadığı evine geçiş süreci gibi önemli bir periodu gözden kaçırılır. Böyle bir süreç, engelli bir kişinin sağlığı ve istihdam edilme şansının arttırılması kadar hayati önem taşır. Bu süreç üzerine çalışılması ve araştırma yapılması, engelli bireylerin duygusal veya mesleki durumuna odaklanan çalışmalar kadar önemlidir. Sonuç olarak, engelli bireyler politika yapıcıların gündeminde olsa da yeniden bütünleşme girişimlerine, ideallerine ve hedeflerine tam olarak ulaşılamamaktadır. 

AMAÇ

Amacımız, hedef grubun yeni yaşam koşullarına uyum sağlamasına ve topluma yeniden kazandırılmasına yardımcı olacak ve rehberlik edecek destekleyici çevrimiçi bir ortam sağlamaktır. Bu tür yönergeler ve bilgiler devlet veya özel kuruluşlar tarafından sağlansa da, hedef gruplar için kolay erişilebilir ve anlaşılabilir olmamaları bir yana bilgileri sağlayan bu kurumlar kendi aralarında da etkileşmez ve bilgi alışverişinde bulunmazlar. Oluşturulacak bu çevrimiçi rehber aracılığıyla, engelli bireylerin istidat ve yeteneklerini yeniden keşfetmelerinin yanı sıra devlet kurum ve süreçleriyle ilişkilerini güçlendirmelerine de yardımcı olabileceğiz. Bir vatandaş olarak hak talep etmenin ya da bir iş kurmanın ya da mesleki görevler üstlenmenin ya da eğitim olanaklarını genişletmenin bir yolunu bulabilmek, toplumsal ötekileştirmeyi ortadan kaldırmanın temel yöntemlerinden biridir. Belirtmek gerekir ki, bu proje Avrupa 2020 Stratejisinin hedeflerinden biri olan yetişkin engellilerin toplumsal yaşama dahil olmalarına katkıda bulunacaktır.

YAKLAŞIM

Tüm ortaklar sonradan engelli bireyler ve ailelerinin toplumsal yaşama katılmalarını amaçlayan çevrimiçi bir kılavuzun ve yenilikçi araçların tasarımına katkıda bulunacaklardır.

Çevrimiçi kılavuz, "dünyaya kolay erişim”i destekleyecek ve engelli bireylere hastaneden taburcu edilip günlük rutinlerine dönecekleri bu geçiş döneminde eşlik edecektir. Bu tür araçların onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştıracağına ve uzun vadede istihdama erişim sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, bu çevrimiçi kılavuzun temel yeniliği, sonradan engelli bireylerin toplumsal yaşama dahil olmaları için erişilebilir rehberlik sağlamanın önemine yapılan vurgudur. Sosyal hayata bu tür bir köprü kurulması, sosyal izolasyon ve başkalarına bağımlılıktan kurtulma için bir fırsat sunacak ki bu da aynı zamanda istihdama erişim veya eğitimde yeni fırsatlar keşfetmeleri için kendi süreçlerini yaratmaları gibi sonuçlar doğuracaktır. Bir diğer yenilik de, çevrimiçi kılavuzun yalnızca engelli kişilere değil, aynı zamanda onlarla birlikte zorluklardan geçen ve çeşitli sorunlar ile yüzleşen aile üyelerine de yönelik olmasıdır.